Home » เดชแม่ยาย by กนกเรขา
เดชแม่ยาย กนกเรขา

เดชแม่ยาย

กนกเรขา

Published
ISBN :
Enter the sum

 About the Book 

อันแมยายนัน กเปรียบเสมือนแมทัพ การรูจุดออนของแมทัพ ยอมสามารถโจมตีกองทัพได… หาก “เดชแมยาย” กมากเหลือลนแตเมือรักลูกสาว…สิงใดจะมาขัดขวางฤากหาไม…แมแตแมยาย! ความรักความหวงใยทีแมมีตอลูก ดวยแมหนูใหญกอายุมากขึนทุกวัน ยังไมมีวีแวววาจะลงหลักปักฐานกับใครไดMoreอันแม่ยายนั้น ก็เปรียบเสมือนแม่ทัพ การรู้จุดอ่อนของแม่ทัพ ย่อมสามารถโจมตีกองทัพได้… หาก “เดชแม่ยาย” ก็มากเหลือล้นแต่เมื่อรักลูกสาว…สิ่งใดจะมาขัดขวางฤาก็หาไม่…แม้แต่แม่ยาย! ความรักความห่วงใยที่แม่มีต่อลูก ด้วยแม่หนูใหญ่ก็อายุมากขึ้นทุกวัน ยังไม่มีวี่แววว่าจะลงหลักปักฐานกับใครได้ ความร้อนรุ่มจึงสุมอกคุณนายมะปราง ด้วยอยากให้ลูกมีหลักมีฐาน…แต่ฐานนั้นหลักนั้นต้องดีและมั่นคง คุณนายมะปรางวาดคุณสมบัติลูกเขยไว้แล้วอย่างครบถ้วน ต้องดีพร้อมทุกกๆ อย่าง โดยเฉพาะเรื่องทรัพย์ศฤงคาร เพราะคุณนายถือสุภาษิตที่ว่า “ความมีทรัพย์ เป็นลาภอันประเสริฐ” “วีรชาติ” หนุ่มผู้ก้าวเข้ามาพร้อมด้วยความหวังอันเปี่ยมล้นของคุณนายมะปราง…ที่ พิจารณาคุณสมบัติแล้ว…ไฟเขียวให้ หากใครจะรู้บ้างว่า…ว่าที่แม่ยายกำลังคิดอะไร? และกำลังมีแผนอะไรอยู่?เดชแม่ยาย อีกบทประพันธ์หนึ่งที่ กนกเรขา สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อเรียกเสียงหัวเราะ และให้แง่คิดในการดำเนินชีวิตคู่ ในคนสองคนหากจะดำเนินชีวิตร่วมกันนั้น เป็นสิ่งไม่ยาก หากมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องความดกลาหลย่อมเกิดขึ้น “แม่ยาย” ไม่ใช่ของเล่นและลบหลู่ได้ ยิ่งเป็นแม่ยายอย่างคุณนายมะปราง ที่ทำให้ว่าที่ลูกเขยอย่างนายกุงเกงลายต้องตามเหลี่ยมคูให้ทัน ซึ่งบทสรุปยังไม่สามารถบอกได้ว่า… ระหว่างเล่ห์กลของแม่ยาย และความลื่นไหลของลูกเขย ใครจะเหลี่ยมจัดกว่าใคร? แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทุกอย่างที่เกิดขึ้น เพียงเพื่อ “กันเกรา” คุณหนูใหญ่ที่เป็นดวงตาดวงใจของพ่อแม่ และเป็นสิ่งเดียวที่นายกุงเกงลายปรารถนา…ดวงตาสีมรกตคู่นั้น และแววแห่งความรู้เท่าทัน ติดตรึงมิรู้ลืม ทำให้วีชาติมีกำลังใจที่จะฝ่าด่านแม่ยายเข้าไปหา!แม่ยาย…ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกสาวได้สิ่งที่ดีที่สุด ลูกเขย…ถือสุภาษิตที่ว่า ถ้าทำให้แม่ยายรักซะอย่าง เส้นทางรักย่อมราบเรียบยังกะทางด่วนแน่นอน หากทุกอย่างจะเป็นเช่นไร “กันเกรา” คนเดียวเท่านั้นที่รู้คำตอบ! รัก…ย่อมมีอุปสรรค หากรักแท้…ก็ไม่ยากที่จะฝ่าฟันอุปสรรคนั้น!