Home » Esb. Magistrala Us?ug Korporacyjnych by David A. Chappell
Esb. Magistrala Us?ug Korporacyjnych David A. Chappell

Esb. Magistrala Us?ug Korporacyjnych

David A. Chappell

Published August 5th 2014
ISBN : 9781492015864
ebook
272 pages
Enter the sum

 About the Book 

Integracja systemow dla praktykow!Integracja systemow oraz zapewnienie komunikacji mi?dzy ro?nymi ich komponentami to ogromne wyzwanie. Podczas tworzenia w?asnych rozwi?za? prawdopodobnie natkniesz si? na dziesi?tki problemow. Dlatego warto rozwa?y?MoreIntegracja systemow dla praktykow!Integracja systemow oraz zapewnienie komunikacji mi?dzy ro?nymi ich komponentami to ogromne wyzwanie. Podczas tworzenia w?asnych rozwi?za? prawdopodobnie natkniesz si? na dziesi?tki problemow. Dlatego warto rozwa?y? mo?liwo wykorzystania sprawdzonych narz?dzi. Nale?y do nich magistrala ESB (skrot od ang. Enterprise Service Bus). Magistrala taka zapewnia inteligentne zarz?dzanie ruchem, transformacj? danych, przesy?anie komunikatow i nie tylko. Brzmi obiecuj?co? Przekonaj si? sam!Si?gnij po t? ksi k? i poznaj interesuj?ce strategie wykorzystania ESB. Na pocz?tku znajdziesz podstawy -- w?a?ciwo?ci magistrali, jej histori? oraz formaty wymiany komunikatow. Z kolejnych rozdzia?ow dowiesz si?, jak skutecznie integrowa? us?ugi, wywo?ywa? komunikaty oraz korzysta? z niestandardowych adapterow. Ponadto skupisz si? na aspektach zwi?zanych z bezpiecze?stwem magistrali oraz jej konfiguracj?. Nauczysz si? rownie? radzi? sobie w przypadku wyst?pienia problemow z przepustowo?ci? magistrali oraz opo?nieniami transferu. Ksi ka ta jest unikaln? pozycj?, po?wi?con? interesuj?cym zagadnieniom zwi?zanym z magistral? ESB. Jest to Twoja lektura obowi?zkowa!Dzi?ki tej ksi ce: poznasz mo?liwo?ci magistrali ESB skonfigurujesz j? i wykorzystasz jej potencja? rozwi esz typowe problemy zintegrujesz ro?ne systemy -- niezale?nie od tego, czy to .NET czy Java!Poznaj zaawansowane techniki integracji systemow!